Pokloni bibliotekama, redovne rubrike, nove kolumne

Pokloni bibliotekama, redovne rubrike, nove kolumne
predstavljanja naših autora u inostranstvu

DIOGEN pro kultura magazin sa zadovoljstvom najavljuje nove kolumniste našeg magazina:
Ivan Rajović (književnik, član Udruženja književnika Srbije)
iz Kraljeva, Srbija – rubrika
Rubrika: OSVJEŠTENJE I/ILI POTRAGA ZA ČOVJEKOM
(od 1.5.2012.) –
                   

Zlata Žunić (publicistkinja) iz Tuzle, Bosna i Hercegovina
Rubrika: MJESEC ESTETSKE HIRURGIJE (uskrsnuće/vaskrsnuće)
(od 15.5.2012.) –
Ladislav Babić (književnik) iz Čakovca, Hrvatska

Rubrika: JA I NJIHOV RAT (kultura tolerancije kao alternativa isključivosti)


(od 15.5.2012.) –

XXX
Redovne rubrike i u maju/svibnju 2012. sa vama:
Đurđa Vukelić- Rožić (Hrvatska)  - HAIKU: http://diogen.weebly.com/haiku.html
Alma Jeftić (Bosna i Hercegovina) - EVROPA, URBI ET ORBI:
Samira Begman-Karabeg (Švicarska) – KULTURA KREATIVA: 
Džejlana Šutković (Bosna i Hercegovina) – DUH VREMENA:
XXX
Sabahudin Hadžialić, gl. i odg. urednik DIOGEN pro kultura magazina je, u periodu od 23.4. i 4.5.2012.g., posjetio biblioteke u Travniku, Donjem Vakufu, Bugojnu i Sarajevu, uručivši tom prilikom jedan broj knjiga naših autora kao i godišnjak DIOGEN pro kultura magazina br.2. objavljen i predstavljen na najvećem (po broju učesnika/zemalja i trajanju) Poetskom maratonu na svijetu 2012.g. u Sarajevu, BiH, 21.3.2012.g. Također je uručen jedan broj knjiga, kao i najnovije izdanje magazina za NVO altruista SVJETLO iz Sarajeva, BiH.

Info o knjigama i fotografije:

XXX
Samira Begman-Karabeg, književnica i zamjenica gl. i odg. urednika DIOGEN pro kultura magazina je zajedno sa Sabahudinom Hadžialićem, književnikom i gl. i odg. urednikom našeg magazina predstavljena u najnovijem, aprilskom izdanju magazina za kulturu CRONICA iz Iasija, Rumunija, čiji je gl. i odg. urednik književnik Valeriu Stancu.
Predstavljena je knjiga poezije JEDNOROG (na četiri jezika), objavljena oktobra 2011.g. u Švicarskoj autorice Begman-Karabeg kao i knjiga poezije PJESME – izbor (na šest jezika) autora Sabahudina Hadžialića objavljena januara 2012.g. u Švicarskoj (njegova poezija je već predstavljena u magazinu CRONICA u izdanju od decembra 2011.g.)
Samira Begman-Karabeg: http://samirabegman.weebly.com/
Sabahudin Hadžialić: http://sabihadzi.weebly.com/

XXX
Časopis za književnost,umjetnost i kulturu BUKTINJA iz Negotina, Srbija (gl. i odg. urednik Goran Vučković) u majskom broju (31) u potpunosti je posvećen satiri na prostoru Balkana. Iz Bosne i Hercegovine je predstavljen književnik Sabahudin Hadžialić sa aforizmima, pričom i satiričnom pjesmom.

XXX
U Nikoziji, Kipar će 26.5.2012.g. sa početkom u 17:30 sati,  u organizaciji grčke asocijacije sa Kipra  (IDEOGRAMA: http://www.ideogramma-cy.com/event_9_poets.html) i turske asocijacije sa  Kipra (asocijacija SIDESTREETS: http://sidestreets.org/), uz podršku DIOGEN pro kultura magazina, Sarajevo, Bosna I Hercegovina, uz slogan “Različite nacionalnosti – Mnoštvo etniciteta – Jedan narod – Jedna Evropa – Jedan Svijet – Istovjetna budućnost”  i “živi prenos” preko Interneta (live stream) poezija govoriti. Naime, među 233 pjesnika iz cijelog svijeta: http://www.ideogramma-cy.com/event_9_poets.html  Bosnu i Hercegovini će predstavljati: Sabahudin Hadžialić i Vasiljka Marić, dok će od autora DIOGEN pro kultura magazina biti predstavljeni Đurđa Vukelić Rožić iz Hrvatske (Zamjenica gl. i odg. urednika DIOGEN pro kultura magazina), Tatjana Debeljački  iz Srbije (Zamjenica gl. i odg. urednika DIOGEN pro kultura magazina), književnik Fahredin Shehu sa Kosova kao i književnice Vida Nenadić i Zorica Šentić iz Srbije.
XXX
U izdanju Inner child press Izdavačke kuće iz USA, februara 2012.g. je objavljena knjiga poezije “Pleroma’s Dew” na engleskom jeziku našeg autora Fahredina Shehua (Priština, Kosovo).
Uvodna riječ/književni osvrt: književnik Sabahudin Hadžialić.
Više o autoru, književniku Fahredinu Shehuu:

U dodatku fotografije, naslovnice, magazini, knjige…

ENGLISH
Gifts for libraries, regular columns, new columns, presentation of our authors abroad
DIOGEN pro culture magazine with sincere pleasure announces new columnists of our magazine:
Ivan Rajović (writer, member of Association of writers of Serbia) from Kraljevo, Serbia
Column: AWAKENING AND/OR SEARCH FOR HUMAN BEING
(as of 1.5.2012.) –
                     Zlata Žunić (publicist) from Tuzla, Bosnia and Herzegovina
COLUMN: MONTH OF AESTHETIC SURGERY
(as of 15.5.2012.) –
Ladislav Babić (writer) from Čakovec, Croatia

COLUMN: ME AND THEIR WAR

(culture of tolerance as alternative for oneness)


(as of 15.5.2012.) –
XXX
Regular columns during May 2012 again with you:
Đurđa Vukelić- Rožić (Hrvatska)  - HAIKU: http://diogen.weebly.com/haiku.html
Alma Jeftić (Bosna i Hercegovina) - EUROPE, URBI ET ORBI:
Samira Begman-Karabeg (Švicarska) – KULTURA KREATIVA: 
Džejlana Šutković (Bosna i Hercegovina) – SPIRIT OF TIME:
XXX
Sabahudin Hadzialic, Editor in chief of DIOGEN pro culture magazine has visited, during the period 23.4.- 4.5.2012., libraries in Travnik, Donji Vakuf, Bugojno and Sarajevo, and handed over as a gifts, certain numbers of books from our authors as well as DIOGEN pro culture annual No.2. which has been published and presented during the biggest (due to number of participants/countries and lenght) Poetry marathon in the World in 2012 (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 21.3.2012.). Also has been given certain number of books as well the latest edition of our magazine for NGO altruist LIGHT from Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
Info about the books and photos:

XXX
Samira Begman-Karabeg, writer and deputy Editor in chief of DIOGEN pro culture magazine has been, together with Sabahudin Hadzialic, writer and Editor in chief of DIOGEN pro culture magazine, presented in the latest, April 2012. Edition of Magazine for culture from Iasi (Romania), which Editor in chief is writer Valerian Stancu.

Has been presented a book of poetry UNICORN (in four languages), published in October 2011. in Switzerland from Samira Begman-Karabeg as well as the book POEMS- selection (in six languages) from the author Sabahudin Hadzialic published in January 2012 in Switzerland (his poetry has been presented already in magazine CRONICA back in December 2011.)
Samira Begman-Karabeg: http://samirabegman.weebly.com/
Sabahudin Hadžialić: http://sabihadzi.weebly.com/

XXX
Magazine for literature, art and culture BUKTINJA from Negotin, Serbia (Editor in chief Goran Vučković) within May 2012. Edition (No 31.) completely dedicated to satire within the area of Balkan. From Bosnia and Herzegovina has been presented writer Sabahudin Hadzialic with aphorisms, story and satira poem.
XXX
In Nicosia, Cyprus will, on 26.5.2012., starting at 5:30 p.m., within the organisation of Greek association from Cyprus (IDEOGRAMA: http://www.ideogramma-cy.com/event_9_poets.html) and the Turkish association from Cyprus (SIDESTREETS: http://sidestreets.org/), with the support from  DIOGEN pro culture magazine, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, with the slogan:  Different Nationalities – Many Ethnicities - One people – One Europe - One World – Same Future and  live stream through the Internet (live stream) poetry speak. Namely, among 233 poets from all around the World: http://www.ideogramma-cy.com/event_9_poets.html , Bosnia and Herzegovina will be presented by: Sabahudin Hadzialic and Vasiljka Maric, and also by the side of DIOGEN pro culture magazine authors: Djurdja Vukelić Rozic from Croatia Hrvatske (Deputy editor in chief of DIOGEN pro culture magazine), Tatjana Debeljacki  iz Srbije (Zamjenica gl. i odg. urednika DIOGEN pro kultura magazina), writer Fahredin Shehu from Kosovo as well as writers Vida Nenadic and Zorica Sentic from Serbia.
XXX
Within the edition from Inner child press – Publishing house from USA, in February 2012. Has been published book of poetry “PLEROMA’S DEW” of our author Fahredin Shehu (Pristina, Kosovo).
Review: writer Sabahudin Hadžialić.
More about author, writer Fahredin Shehuu:

Sincerely,

PR

DIOGEN pro culture
http://diogen.weebly.com